เช็คเมล์
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
Hi5.com
Facebook
Twitter
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
๑๗ ม.ค. ๕๕ เลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาด

ชื่อรูปภาพ : นางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

ชื่อรูปภาพ : นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานที่ประชุมเลือกกรรมการเหล่ากาชาด

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ : ผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวนทั้งหมด ๒๐ คน

ชื่อรูปภาพ : นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รักษาการเลขานุการเหล่ากาชาด)หย่อนบัตรลงคะแนน

ชื่อรูปภาพ : กรรมการเลือกตั้งนับคะแนน

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑ นางรานี เขียวเล็ก

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๒ นางผ่องพรรณ บริพันธ์

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๓ นางสาวปรารถนา เพช็รหวล

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๔ นางเหรียญทอง ใสเพี้ย

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๕ นางวาลินี ธนทวี

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๖ นางณิชาพัฒน์ สุระบาลธนวัชร

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๗ นางอุษา เกลี้ยงช่วย

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๘ นางพรเพ็ญ เจิมงามพริ้ง

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๙ นางชุติมา โกมุทชาติ

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๐ นางวนิดา สุทธพรรณ

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๑ นางเฟื่องฟ้า อินทรสังขนาวิน

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๒ นางสุภาภรณ์ นราสวัสดิ์

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๓ นางสุจินต์ ไทรงาม

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๔ นางอนัญญา หลิมสกุล

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๕ นางมาลิน ประกอบกิจ

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๖ นางรัศมี ขจรสิริสิน

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๗ นายตรังปกรณ์ พรพิมลวัฒน์

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๘ นางลัดดาวัลย์ ประพันธ์

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๑๙ นางยุพา ตั้งคำ

ชื่อรูปภาพ : หมายเลข ๒๐ นางจิรนาถ สินอนันต์

ชื่อรูปภาพ : ผลการเลือกตั้ง

รายละเอียด :
    

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรังชั้น ๕  นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในที่ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เพื่อการเลือกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีนางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รักษาการเลขานุการเหล่ากาชาด) ร่วมประชุม

เนื่องจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดที่ได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีวาระคราวละ ๒ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ) ครบวาระเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งขณะนี้กรรมการชุดเดิมรักษาการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่   โดยกรรมการชุดใหม่นั้น จะต้องเลือกตั้งให้เสร็จภายใน ๓๐ วันหลังครบวาระ

ดังนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดตรังจึงจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุดใหม่ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ โดยใช้หลักเกณฑ์การเลือกตั้งของสภากาชาดไทยเป็นเกณฑ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ 

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีสมาชิกมาใช้สิทธิ ๔๘ คน  และได้กรรมการชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน ๑๔ คนดังนี้ ๑. นางวาลินี ธนทวี ๒.นางผ่องพรรณ บริพันธ์ ๓.นางชุติมา โกมุทชาติ ๔.นางเฟื่องฟ้า อินทรสังขนาวิน ๕.นางสุจินต์ ไทรงาม ๖.นางอนัญญา หลิมสกุล ๗.นางพรเพ็ญ เจิมงามพริ้ง ๘.นางณิชาพัฒน์ สุระบาลธนวัชร์ ๙.นางอุษา เกลี้ยงช่วย ๑๐.นางวนิดา สุทธพรรณ ๑๑. นางสาวปรารถนา เพชรหวล ๑๒.นางรานี เขียวเล็ก ๑๓.นางรัศมี ขจรศิริสิน ๑๔.นายตรังปกรณ์ พรพิมลวัฒน์

จตุรพร กุลบุญ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555    อ่าน 588 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**
 
 
   
qrcode
 
บริจาคเงิน บริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิตบริจาคร่างกาย