เช็คเมล์
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
Hi5.com
Facebook
Twitter
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
ชุมนุมกาชาดครั้งที่ ๑๐

ชื่อรูปภาพ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อรูปภาพ : ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ๗๖ จังหวัด

ชื่อรูปภาพ : ๒๔ ก.ค.๕๔ แวะเที่ยวไร่องุ่น

ชื่อรูปภาพ : ๒๔ ก.ค.๕๔ เขาชีจัน

ชื่อรูปภาพ : ๒๔ ก.ค.๕๔ ถ่ายภาพร่วมกัน

ชื่อรูปภาพ : ภาค๑ ความรัก ความภักดี

ชื่อรูปภาพ : ภาค๒ ฉัฐวัฒนธรรม

ชื่อรูปภาพ : ภาค๓ พระเจ้าตาก (กู้ชาติ)

ชื่อรูปภาพ : ภาค๔ สี่ภาครวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

ชื่อรูปภาพ : ภาค๕ ภูษาราชินี

ชื่อรูปภาพ : ภาค๖ รำลีลานาคินทร์คำชะโนด

ชื่อรูปภาพ : ภาค๗ กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลงเพื่อสุขภาพ

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ : ภาค ๑๒ ทักษิณาเทิดไท้ องต์ราชัน

ชื่อรูปภาพ : ภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ,วิไลพร พิตรปรีชา ,รัชดา เจียรนัยศิลป์ กรรมการเหล่ากาชาด

ชื่อรูปภาพ : ศิริวรรณ ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา,ณัฐหทัย กางอิ่ม , จุรัตน์ มะนะสุทธิ์ กรรมการเหล่ากาชาด

รายละเอียด :
    

สภากาชาดไทยจัดการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๑๐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาเหล่ากาชาดจังหวัด "สภากาชาดไทย : การพัฒนาอย่างเป็นพลวัตเพื่อความยั่งยืนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

สำหรับการจัดงานชุมนุมกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก เลขานุการ ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วทั้งประเทศที่เข้าร่วมชุมนุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงให้มีความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารกิจการของเหล่ากาชาด จังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและเป็นโอกาสอันดีในการ พบปะสังสรรค์ ร่วมทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ของเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ และสภากาชาดไทยส่วนกลาง อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานประโยชน์ให้กับงานของสภากาชาดไทย สืบต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 200 ร้าน ให้ผู้ที่สนใจมาเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัยอีกด้วย

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 ลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก เอกสาร ป้ายชื่อ บัตรอาหาร , ชมนิทรรศการ , การซ้อมกิจกรรมต่างๆ , ชมการแสดงจากเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน๖ ภาค  ภาค๑ "ความรัก ความภักดี"  , ภาค๒ "ฉัฐวัฒนธรรม"  , ภาค๓ "พระเจ้าตาก(กู้ชาติ)  , ภาค๔ "สี่ภาครวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์"  , ภาค๕ "ภูษาราชินี"  , ภาค๖  "รำลีลานาคินทร์คำชะโนด"

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดการชุมนุม ,ทอดพระเนตรนิทรรศการบริเวณงาน ,ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ๗๖ จังหวัด  และทรงฟังบรรยายเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศ"

ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง " การพัฒนาศักยภาพของเหล่ากาชาดจังหวัด"และชมการแสดงของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน ๖ ภาค ภาค๗ "กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลงเพื่อสุขภาพ"  , ภาค๘ "รำโทน" , ภาค๙ "จินตลีลาประกอบเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน"  , ภาค๑๐ "โอ้ละหนอเชียงใหม่"  , ภาค๑๑  "ข้าคือคนไทย" ,  ภาค๑๒  "ทักษิณารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"

วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔

การเสวนาเรื่อง "การช่วยเหลือสาธารณะและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต" ปฏิญญาการชุมนุมกาชาดครั้งที่ ๑๐ , พิธีปิด เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

จตุรพร กุลบุญ

 

 

    

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2554    อ่าน 776 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**
 
 
   
qrcode
 
บริจาคเงิน บริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิตบริจาคร่างกาย